top of page

STATUTE

extras UCM.jpg
127212832_3486314664822587_5613315652408248705_n.png

1.DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Asociaţia obştească Uniunea Cineaştilor din Republica Moldova (în continuare – „Asociaţia”) este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit,  constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate în baza consemnării calităţii de membru şi în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul Statut.

1.2. Denumirea completă: “Asociaţia obştească Uniunea Cineaştilor din Republica Moldova”, denumirea prescurtată : “Uniunea Cineaştilor din Moldova”.

1.3. Asociaţia este şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia RM,  Legea RM nr.837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996 şi prezentul Statut.

1.4.  Asociaţia se constituie în forma juridică de organizare: «asociaţie obştească».

1.5. Asociaţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice, inclusiv dreptul exclusiv asupra simbolicii sale.

1.6. Asociaţia reprezintă o asociaţie profesională republicană a cineaştilor din toate domeniile creaţiei cinematografice, îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii şi are statutul de Uniune de creaţie a cineaştilor din Republica Moldova.  Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.

1.7. Asociaţia este constituită în scopul protejării intereselor profesionale, morale şi sociale ale membrilor săi, având ca principii de bază libertatea de creaţie, promovarea valorilor, solidaritatea şi etica profesională, precum şi afirmarea cinematografiei ca parte integrantă a culturii naţionale.

1.8. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în condiţii de maximă transparenţă, iar informaţia referitoare la activitatea ei, programele de creaţie şi documentele de constituire sânt accesibile tuturor membrilor.

1.9. Asociaţia este nonprofit, apolitică, de utilitate publică şi în activitatea sa nu va distribui venitul sau proprietatea între fondatori sau între persoane particulare, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării  Asociaţiei.

1.10. Asociaţia va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.

1.11. Asociaţia nu va folosi vreo parte din proprietatea sa sau din venit în interesele vreunui membru al Asociaţiei, vreunui fondator sau vreunei persoane particulare.

1.12. Asociaţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

1.13. Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu.

1.14. Sediul Asociaţiei se află pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Puşkin, 24, of. 40, Tel. 54 52 12..

2.PRINCIPIILE   DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI

2.1. Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.

2.2. Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.

2.3. Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

2.4. Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.

2.5. Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la activitatea ei, programele de creaţie, la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor membrilor Asociaţiei. Tuturor persoanelor fizice şi juridice care contribuie la activitatea Asociaţiei li se garantează accesul liber la raportul de activitate şi financiar al Asociaţiei.

3.OBIECTIVELE MAJORE ŞI METODELE DE REALIZARE

3.1.Asociaţia îşi organizează activitatea în baza următoarelor obiective majore:

3.1.2. Apărarea statutului creatorilor de film, ocrotirea intereselor profesionale, morale şi sociale ale cineaştilor din toate domeniile creaţiei şi industriei cinematografice;

3.1.3. Prioritatea libertăţii de creaţie,  protecţia activităţilor creatoare şi a proprietăţii intelectuale, egalitatea în drepturi a tuturor membrilor, legalitatea, promovarea principiilor democratice şi apărarea valorilor umane universale;

3.1.4. Protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naţionale, afirmarea cinematografiei ca parte integrantă a culturii naţionale ;

3.1.5. Promovarea recunoaşterii publice a cineaştilor profesionişti  şi a rolului lor în transformarea societăţii şi în integrarea ţării în spaţiul spiritual european;

3.1.6. Participarea la acţiunile care au drept scop reforma cadrului juridic şi fiscal în domeniul artei cinematorgrafice şi culturii;

3.1.7. Promovarea unui sistem concurenţial deschis şi echitabil de finanţare a comenzii de stat în sfera cinematorgrafiei;

3.1.8. Încurajarea tinerilor cineaşti, susţinerea formării profesionale în toate domeniile  artei cinematografice şi audiovizualului;

3.1.9. Susţinerea iniţiativei private şi diversificării surselor de finanţare în domeniile creaţiei, producţiei, distribuirii şi exploatării filmelor moldoveneşti;

3.1.10. Reprezentarea şi susţinerea intereselor cineaştilor profesionişti pe lângă autorităţile centrale şi locale – responsabile pentru decizii politice şi administrative cu implicaţii asupra climatului spiritual, stabilirea unor relaţii de parteneriat cu autorităţile centrale şi locale în scopul realizării obiectivelor statutare;

3.1.11. Dezvoltarea cooperării cinematografice internaţionale;

3.2. În scopul atingerii obiectivelor sale majore, Asociaţia desfăşoară următoarele activităţi:

3.2.1. Contribuie pe toate căile la instaurarea în Asociaţie a unei culturi cinematografice bazate pe responsabilitate profesională şi civică, onestitate, corectitudine morală şi intelectuală;

3.2.2. Elaborează şi promovează iniţiative care să ridice prestigiul cineaştilor în viaţa publică şi  să stimuleze interesul societăţii pentru creaţia cinematografică autohtonă;

3.2.3. Fondează studiouri, grupuri de creaţie şi elaborează proiecte în sfera producţiei, tirajării şi distribuirii producţiei audiovizuale;

3.2.4. Organizează concursuri de scenarii şi proiecte cinematografice şi le prezintă Ministerului Culturii şi Turismului pentru includerea lor în pachetul Comenzii de stat în sfera cinematografiei;

3.2.5. Contribuie la protecţia socială a membrilor Asociaţiei, acordă asistenţă materială veteranilor cinematografiei din Moldova;

3.2.6. În colaborare cu instituţiile academice şi de cultură organizează simpozioane şi conferinţe ştiinţifice, contribuie la valorificarea patrimoniului cinematografic şi la analiza procesului cinematografic din Moldova, se implică activ în dezvoltarea filmologiei şi ştiinţei cinematografice în Republica Moldova;

3.2.7. În scopul propagării culturii şi artei cinematografice organizează premiere, prezentări de filme naţionale şi de peste hotare;

3.2.8. Atrage investitori din ţară şi de peste hotare pentru finanţarea proiectelor iniţiate de Uniunea Cineaştilor din Moldova;

3.2.9. Crează grupuri de lucru şi echipe de experţi pentru a contribui la elaborarea actelor normative privind legislaţia din domeniul cinematografiei, colaborând cu ministere şi alte instituţii de stat pentru aplicarea măsurilor de protecţie a filmului moldovenesc, de conservare a patrimoniului cultural, mobil şi imobil;

3.2.10. Colaborează cu alte uniuni de creaţie în scopul valorificării artei şi culturii moldoveneşti şi cu organizaţii cinematografice din alte ţări;

3.2.11. Se preocupă de cercetarea şi dezvoltarea cinematografiei naţionale în vederea lărgirii ariei de cunoaştere şi investigaţie artistică;

3.2.12. În scopul promovării tinerelor talente în creaţia cinematografică (în special a absolvenţilor cu studii superioare de specialitate) organizează festivaluri ale filmelor studenţeşti şi ale tinerilor cineaşti, acordă premii şi instituie burse de creaţie;

3.2.13. Acordă premii şi distincţii celor mai valoroase creaţii din domeniul artei cinematografice, înaintează membri ai Asociaţaiei în vederea conferirii de către stat a Premiilor Naţionale, decoraţiilor şi titlurilor onorifice;

3.2.14. Crează comisii de conciliere pentru soluţionarea litigiilor de ordin  profesional, apărute în procesul activităţii cinematografice;

3.2.15. Recomandă organelor publice centrale candidaturi la funcţii de răspundere în domeniul cinematografiei şi audiovizualului ;

3.2.16. Contribuie la ridicarea nivelului de instruire în instituţiile de învăţământ care pregătesc cadre pentru domeniul cinematografiei şi audiovizualului;

3.2.17. Identifică oportunităţi organizatorice şi financiare pentru stagieri, cursuri de perfecţionare profesională, deplăsări şi burse de creaţie, pentru participarea cineaştilor din Republica Moldova la festivaluri şi evenimente cinematografice internaţionale;

3.2.18. Organizează acţiuni în vederea cinstirii memoriei personalităţilor cinematografiei naţionale, face demersuri către organele publice centrale şi locale în vederea înveşnicirii lor prin instalare de plăci memoriale, conferirea numelui lor unor străzi, licee, instituţii etc.

3.2.19. În vederea realizării scopurilor statutare atrage specialişti calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;

3.3. Pentru realizarea obiectivelor şi acţivităţilor preconizate în prezentul Statut, Asociaţia are următoarele drepturi:

3.3.1. Să reprezinte interesele membrilor Asociaţiei în autorităţile publice şi alte organizaţii;

3.3.2. Să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;

3.3.3. Să fondeze şi să posede videoteci, studiouri de producţie cinema-video, edituri, mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească în modul stabilit de cele de stat şi publice;

3.3.4. Să difuzeze liber informaţii privind scopurile şi activitatea sa, altă informaţie, conform legislaţiei în vigoare;

3.3.5. Să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;

3.3.6. Să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi donaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse din alte ţări, de la fundaţii naţionale şi internaţionale;

3.3.7. Să fie membru al diverse instituţii, precum şi partener plenipotenţiar în societăţi publice sau neguvernamentale internaţionale, să stabilească contacte şi să întreţină legături cu ele, încheind acorduri directe;

3.3.8. Să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;

3.3.9. Să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;

3.3.10.Să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;

3.3.11. Să se bucure de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare.

4.ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL

 4.1. În structura organizatorică a Asociaţiei intră următoarele organe:

Congresul;

Consiliul de Administrare;

Preşedintele;

Comisia de Cenzori

 4.2. Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Congresul, la care participă membrii sau a delegaţii acestora. Congresul se întruneşte ordinar şi extraordinar.

 4.3. CONGRESUL are următoarele atribuţii principale:

determină direcţiile principale de activitate ale Asociaţiei;

decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;

examinează şi aprobă bugetul anual, bilanţul financiar anual;

alege şi revocă membrii Consiliului de Administrare, Comisia de Cenzori, Preşedintele; stabileşte componenţa numerică a organelor respective;

examinează şi adoptă decizii referitor la cele mai importante probleme vizând dezvoltarea artei cinematografice din republică, stabileşte sarcinile strategice privind activitatea Asociaţiei;

aprobă dările de seamă ale Consiliului de Administrare şi ale Comisiei de Cenzori;

hotărăşte cu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;

hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei.

 4.4. Mandatul tuturor organelor alese de Congres este de 4 (patru) ani.

 4.5. Şedinţele ordinare ale Congresului se convoacă în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar decât o dată la patru ani.  Convocarea Congresului se face de către Consiliul de Administrare, care va înştiinţa toţi membrii Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Congresului. Anunţul privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte sau prin publicaţia periodică indicată în statutul Asociaţiei.

4.6. Convocarea Congresului extraordinar se face de către Consiliul de Administrare din iniţiativă proprie, la cererea Preşedintelui, Comisiei de Cenzori ori la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor Asociaţiei, care propun (în scris) ordinea de zi a Congresului extraordinar.

4.7. Congresul extraordinar se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei extraordinare adoptată de către subiecţii nominalizaţi în punctul 4.6. al statutului. În cazul în care Consiliul de Administrare refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Congresului, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Consiliului de Administrare în modul stabilit pentru acesta.

4.8. Modul de adoptare a deciziilor Congresului extraordinar este identic cu cel stabilit de prezentul Statut pentru desfăşurarea congreselor ordinare.

4.9. Congresul extraordinar se întruneşte pentru soluţionarea următoarelor chestiuni :

a) adoptarea amendamentelor la Statutul Asociaţiei ;

b) cooptarea de noi membri în Consiliul Asociaţiei în locul celor ieşiţi din componenţa lui ;

c) realegerea Preşedintelui, în cazul demisiei acestuia;

d) adoptarea deciziilor privind tranzacţiile financiare şi investiţiile care depăşesc suma de 100 (una sută) mii lei;

e) aprobarea deciziilor de importanţă majoră ale Consiliului Asociaţiei ;

f) soluţionarea problemelor de importanţă strategică pentru cinematografia naţională care necesită o abordare în regim de urgentă.

4.8. Congresul este deliberativ numai în cazul când sunt prezenţi 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, exceptând deciziile de modificare şi completare a statutului şi de reorganizare şi lichidare a Asociaţiei, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la Congres.

4.9. Dacă Congresul nu este considerat deliberativ, în termen de o lună organul abilitat convoacă repetat şedinţa Congresului cu aceiaşi ordine de zi. Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.

4.10. Congresul poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi.

4.11. Desfăşurarea Congresului se consemnează într-un proces verbal semnat de secretar şi contrasemnat de Preşedinte.

4.12. Consiliul de administrare organizează anual Adunări generale ale Asociaţiei , în cadrul cărora este prezentat raportul de dare de seamă a Preşedintelui pentru activitatea desfăşurată în anul precedent, sunt analizate aspectele creative şi organizaţionale ale activităţii curente ale Asociaţiei, sunt examinate planurile de perspectivă ale Asociaţiei. Modul de adoptare a deciziilor Adunării generale este identic cu cel stabilit de prezentul Statut pentru desfăşurarea congreselor.

4.13. CONSILIUL DE ADMINISTRARE este organul permanent de conducere al Asociaţiei, se subordonează Adunării Generale şi are următoarea competenţa:

4.13.1. Elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându-le pentru aprobare Congresului;

4.13.2. Asigură îndeplinirea deciziilor Congresului şi prezintă rapoarte Congresului privind activitatea Asociaţiei;

4.13.3. Elaborează bugetul Asociaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea acesteia prezentându-le Congresului pentru aprobare;

4.13.4. Aprobă regulamentele de uz intern ale Asociaţiei şi stabileşte structura ei organizatorică;

4.13.5. Aprobă statele de personal, propunerile pentru angajarea şi concedierea personalului, modul de remunerare a muncii şi a salariilor pentru salariaţii Asociaţiei;

4.13.6. Stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Asociaţiei;

4.13.7. Aprobă Regulamentul privind condiţiile şi procedura de primire a noi membri în Asociaţie, precum şi cele de retragere din rândurile ei; Examinează chestiunile privind primirea şi excluderea  membrilor titulari şi membrilor de onoare ai Asociaţiei, decide referitor la acordarea şi încetarea calităţii de membri netitulari;

4.13.8. Aprobă componenţa juriilor abilitate să decerneze premiile instituite de către Asociaţie;

4.13.9. Aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Asociaţiei;

4.13.10. Decide crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Asociaţiei, aprobarea regulamentelor lor;

4.13.11. Gestionează patrimoniul Asociaţiei şi activitatea privind majorarea lui;

4.13.12. Stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;

4.13.13. Aprobă componenţa juriilor abilitate să decerneze premiile instituite de către Asociaţie;

4.13.14. Asigură respectarea de către Asociaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;

4.13.15. Adoptă deciziile privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;

4.13.16. Asigură conducerea operativă a activităţii economice a Asociaţiei, administrarea bunurilor;

4.13.17. Hotărăşte participarea Asociaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor comerciale;

4.13.18. Decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociaţiei.

4.14. Consiliul de Administrare este ales de către Congres pe un termen de 4 (patru) ani. Şedinţele Consiliului de Administrare se convoacă în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar de o dată în două luni şi sunt deliberative, dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi. La cererea unui membru al Consiliului de Administrare, Preşedintele Consiliului este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia. În cazul în care Preşedintele refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului de Administrare, membrul Consiliului care a solicitat convocarea şedinţei extraordinare este în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Preşedintelui.

4.15. Calitatea de membru al Consiliului de Administrare încetează în următoarele condiţii:

în caz de deces,

în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui;

în caz de excludere prin decizia Congresului sau a Adunării Generale.

4.16. În cazul situaţiilor prevăzute la punctul 4.15, locul din Consiliul de Administrare rămâne vacant urmând ca în termenul cel mai scurt posibil să se desemneze un alt membru.

4.17. Consiliul de Administrare alege (desemnează) secretarul care:

ţine lucrările de secretariat;

înregistrează cererile şi demersurile prezentate Asociaţiei;

întocmeşte procesele-verbale ale Adunărilor Generale şi ale şedinţelor Consiliului de Administrare;

duce corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii.

4.18. Vice-preşedinţii şi Secretarul responsabil al Asociaţiei sunt confirmaţi (demişi), la propunerea Preşedintelui,  prin majoritatea simplă a membrilor Consiliul de Administrare. Candidaturile lor sunt selectate din numărul memrilor Consiliului de Admnistrare, ales de Congres.

4.18. PREŞEDINTELE  Asociaţiei este concomitent şi Preşedintele Consiliului de Administrare, ales de Congres pe un termen de 4 (patru) ani, activează pe baze obşteşti, gestionează nemijlocit Asociaţia în perioada dintre şedinţele Consiliului de Administrare şi are următoarea competenţă:

4.18.1. Convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului de Administrare;

4.18.2. Adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu este de competenţa exclusiva a altor organe;

4.18.3. Reprezintă Asociaţia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice;

4.18.4. Administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;

4.18.5. Organizează şi dirijează activitatea curentă a Asociaţiei, a subdiviziunilor ei şi asigură îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Consiliul de Administrare;

4.18.6. Face propuneri pentru angajarea şi concedierea personalului;

4.18.7. Este responsabil pentru ţinerea lucrărilor de secretariat;

4.18.8. Asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege;

4.18.9. Poartă răspundere personală de activitatea Asociaţiei şi este responsabil de valorile imobile şi circulante ale ei;

4.18.10. Prezintă Consiliului de Administrare propuneri privind modul în care pot fi repartizate donaţiile colectate şi participă la distribuirea ajutorului umanitar şi de altă natură;

4.18.11. Oferă autorităţilor publice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;

4.18.12. Emite ordine, indicaţii, instrucţiuni;

4.18.13. Decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Asociaţiei.

4.18.14. În urma consultaţiilor cu Consiliul de administrare, numeşte în funcţie vice-preşedinţii, secretarul responsabil, aparatul de lucru al Asociaţiei, eliberează din funcţie, stabileşte nivelul de remunerare a muncii, stimulează salariaţii şi aplică sancţiuni disciplinare;

4.18.15. Prezintă Congresului şi Adunării generale rapoarte privind activitatea Asociaţiei;

4.19. Preşedintele este ales prin vot secret, dacă Congresul nu decide asupra unei alte modalităţi de votare.

4.20. Pentru a fi ales, candidatul la funcţia de Preşedinte trebuie să întrunească majoritatea simplă a  voturilor membrilor titulari prezenţi la congres.

4.21. Exercitarea funcţiei de Preşedinte este incompatibilă cu activitatea politică.

4.22. O persoană nu poate deţine funcţia de Preşedinte mai mult de două mandate consecutive.

4.23. Preşedintele are dreptul să transmită temporar atribuţiile sale (sau o parte din acestea) locţiitorilor săi.

4.24. Preşedintele poate constitui, în caz de necessitate, grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Asociaţiei, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Asociaţiei, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii.

4.25. Preşedintele, membrii Consiliului pot fi rechemaţi la cererea a cel puţin 1/3 din membrii Asociaţiei, care este examinată de Congresul extraordinar al Asociaţiei. Decizia privind demiterea Preşedintelui şi a membrilor Consiliului se adoptă cu cel  puţin 2/3 din voturile celor prezenţi.

4.26. Controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei este efectuat de COMISIA DE CENZORI, aleasă de Adunarea Generală pe un termen de 4 ani. Din componenţa Comisiei de Cenzori nu pot face parte membrii Consiliului de Administrare.

4.27. Comisia de Cenzori:

analizează respectarea statutului Asociaţiei, executarea deciziilor Adunării Generale, Consiliului de Administrare şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;

controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociaţiei.

4.28. Comisia de Cenzori are dreptul sa ceară Consiliului de Administrare date privind activitatea lor pe o perioada concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea Asociaţiei.

4.29. Comisia de Cenzori efectuează controlul o dată pe an. Comisia de Cenzori poate decide efectuarea unor controale din iniţiativă proprie în caz de semnale a unor încălcări în activitatea financiară a Asociaţiei.

4.30.Rezultatele controlului efectuat de către Comisia de Cenzori sunt prezentate sub formă de dare de seamă Consiliului de Administrare şi Adunării Generale.

5.MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE LOR

5.1. Pot fi membri ai Asociaţiei cetăţeni ai Republicii Moldova care practică profesii cinematografice de bază şi au realizat nu mai puţin de trei lucrări valoroase (fictiune,documentare, de animaţie şi altele din domeniul audiovizualului) sau reprezentanţi ai profesiilor cinematografice complementare care, prin activitatea lor profesională, au adus o contribuţie notabilă la dezvoltarea cinematografiei naţionale. Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Asociaţiei.

5.2. Calitatea de membru al Asociaţiei se acordă în baza angajamentului solicitantului de a respecta  condiţiile stabilite de prezentul Statut, fără discriminări de limbă, religie, naţionalitate sau apartenenţă politică.

5.3. Pentru a obţine calitatea de membru solicitantul va depune la sediul Asociaţiei un dosar care va conţine următoarele documente :

— cererea;

— copia buletinului de identitate;

— fişa de creaţie;

— scrisoare de recomandare (caracteristică de creaţie) de la studioul în care activează (pentru solicitanţii neangajaţi în câmpul muncii scrisoarea respectivă nu este obligatorie);

— recomandaţii din partea a trei membri ai Asociaţiei cu un stagiu de cel puţin cinci ani (cu excepţia membrilor Consiliului de administrare şi a Comisiei de cenzori).

5.4. Regulamentul privind acordarea şi retragerea calităţii de membru al Asociaţiei este aprobat de către Consiliului de administrare al Asociaţiei.

5.5. În cazul refuzului Consiliului de a acorda calitatea de membru, a doua probă de aderare sau de restabilire a calităţii de membru poate fi examinată numai după doi ani.

5.6. Persoanelor primite în rândurile Asociaţiei li se eliberează carnetul de membru şi insigna respectivă.

5.7. Membrii Asociaţiei achită taxa de aderare în mărime de 100 (una sută) de lei şi cotizaţia anuală în mărime de 50 de lei. Pensionarii achită cotizaţii anuale în mărime de 20 de lei.

5.8. Membrii titulari  sânt membrii care au deplinătatea drepturilor şi privilegiilor oferite de  prezentul Statut în temeiul calităţii de membru al Asociaţiei.

5.9. Membrii netitulari sânt membri care se află în imposibilitatea reală de a participa regulat la activitatea Asociaţiei dar doresc să-şi păstreze calitatea de membru. Membrii netitulari nu au drept de vot şi nu sânt eligibili, dar sânt obligaţi să achite cotizaţiile statutare.

5.10. Calitatea de membru netitular este acordată prin decizia Consiliului de adminsitgrare în baza unei cereri adresate de membrul Asociaţiei, în care acesta informează despre circumstanţele care îl pun în imposibilitatea de a participa regulat la activitatea Asociaţiei. Calitatea de membru titular este reînnoită prin decizia Consiliului de administrare în baza cererii, în care solicitantul informează despre încetarea circumstanţelor care l-au determinat să renunţe temporar la calitatea de membru titular, după achitarea cotizaţiilor pentru perioada în care a avut calitatea de membru netitular.

5.11. Calitatea de membru încetează:

— la cerere;

— prin deces;

— prin excludere;

— prin dizolvarea Asociaţiei.

 5.12. Membrul Asociaţiei are următoarele drepturi :

să aleagă şi să fie ales în organele de conducere;

să participe la toate formele de activitate ale Asociaţiei;

să înainteze propuneri în vederea îmbunătăţirii activităţii Asociaţiei, să critice activitatea nesatisfăcătoare a conducătorilor ei;

să ceară şi să primească de la organele de conducere ale Asociaţiei informaţie privind activitatea Asociaţiei, despre proiectele şi planurile de activitate, precum şi să se pronunţe asupra tuturor problemelor legate de activitatea Asociaţiei;

să se adreseze organelor de conducere ale Asociaţiei în chestiuni privind încălcarea drepturilor profesionale şi de autor, limitarea libertăţii de creaţie, lezarea onoarei şi demnităţii;

să folosească, în mod prioritar, baza de date pe care o posedă Asociaţia;

să primească ajutor material, profesional şi asistenţă juridică din partea Uniunii;

5.13. Membrul Asociaţiei este obligat:

— să respecte prevederile prezentului Statut;

— să participe la activitatea Asociaţiei, contribuind prin idei, proiecte şi acţiuni la creşterea prestigiului şi la dezvoltarea bazei materiale a Asociaţiei;

— să îndeplinească  misiunile şi sarcinile încredinţate de organele de conducere ale Asociaţiei;

— să contribuie la creşterea profesională a cineaştilor  tineri;

— să aibă o conduită profesională şi socială care să nu aducă prejudicii morale, sau materiale, Asociaţiei obşteşti Uniunea Cineaştilor din Moldova şi demnităţii profesiei;

— să plătească regulat cotizaţia de membru;

5.14. Membrul Asociaţiei poate fi avertizat de către Consiliul de administrare sau lipsit de calitatea de membru în următoarele cazuri:

— dacă n-a achitat cotizaţia de membru în decurs de trei ani;

 — dacă a încălcat prevederile Statutului;

— dacă şi-a încetat activitatea profesională în domeniul cinematografiei pe o perioadă ce depăşeşte cinci ani (cu excepţia pensionării sau din motive de sănătate);

— dacă a părăsit Republica Moldova pe o perioadă mai mare de doi ani şi în acest răstimp nu a prezentat o cerere de dobândire a calităţii de membru netitular;

— dacă realizează acţiuni care aduc prejudicii prestigiului Asociaţiei şi reputaţiei colegilor săi;

5.15. Decizia privind retragerea calităţii de membru este adoptată de către Consiliul de administrare prin vot secret şi trebuie să întrunească cel puţin  2/3 din voturile celor prezenţi la şedinţă.

5.16. Pentru servicii deosebite aduse cinematografiei moldoveneşti  şi contribuţie remarcabilă la promovarea filmului naţional în lume Asociaţia conferă unor personalităţi din ţară şi de peste hotare  titlul „Membru de Onoare al Uniunii Cineaştilor”.

6.PATRIMONIUL SI SURSELE DE FINANŢARE 

6.1.Patrimoniul Asociaţiei se formează din:

 • cotizaţiile de membru: de aderare — 100 lei, anuale – 50 lei;

 • sponsorizări şi donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;

 • subvenţii de stat, venituri obţinute de la hârtiile de valoare, depuneri băneşti;

 • venituri realizate din activitatea economică proprie;

 • veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea Asociaţiei;

 • venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;

 • plata pentru darea în arendă a spaţiilor disponibile;

 • alte surse neinterzise de lege.

6.2. Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.

6.3. Achiziţiile şi tranzacţiile financiare care depăşesc suma de 100 mii lei necesită aprobarea Congresului Asociaţiei.

6.4.. Asociaţiei este proprietarul mijloacelor băneşti şi a patrimoniului care aparţine atât Asociaţiei, cât şi  întreprinderilor şi organizaţiilor fondate de asociaţie (inclusiv a unităţilor cu statut de persoană juridică, create din mijloacele Asociaţiei). Asociaţia îşi exercită dreptul exclusiv de proprietate, utilizare şi dispunere a acestor mijloace în conformitate cu legislaţia în vigoare.

6.5. Donaţiile către Asociaţie pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, etc.

6.6.Întreg patrimoniul Asociaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri.

6.7.. Patrimoniul transmis Asociaţiei de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi donaţii nu poate fi revocat şi constituie proprietatea Asociaţiei.

7.TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII  ŞI DAREA DE SEAMA FINANCIARĂ

7.1. Darea de seamă a parametrilor principali se efectuează conform legislaţiei in vigoare. La sfârşit de an financiar, Preşedintele prezintă Consiliului de Administrare un raport referitor la situaţia financiara a Asociaţiei, care urmează să fie confirmat de Comisia de Cenzori.

7.2. Darea de seamă a Asociaţiei se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine:

 • expunere scurtă a rezultatelor activităţii Asociaţiei în perioada de dare de seamă;

 • soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;

 • venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Asociaţiei, indicate în punctul 6.1. din prezentul statut;

 • cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de dare de seamă.

7.3.Darea de seamă financiară se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Asociaţiei la şedinţa Congresului sau a Adunării Generale.

7.4. Darea de seamă financiară se păstrează în Asociaţie, este accesibilă tuturor şi, după posibilităţi, se publică în presă.

7.5. Tuturor membrilor Asociaţiei li se garantează accesul liber către parametrii financiari ai Asociaţiei.

8.ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI

8.1. Prezentul Statut se aprobă de către Congresul Asociaţiei.

8.2. Propunerile membrilor Asociaţiei vizând modificările şi completările prezentului statut se depun pe numele Consiliului de Administrare, care le propune pentru examinare la următoarea şedinţă a Congresului.

8.3. Modificările şi completările statutului se aprobă prin hotărârea Congresului care este deliberativ cu prezenţa a 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora şi dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. Prevederile Statutului privind sediul Asociaţiei pot fi modificate în baza deciziei Consiliului de administrare.

8.4. Modificările şi completările statutului întră în vigoare pentru terţi din momentul înregistrării acestora.

9.FILIALELE ASOCIAŢIEI

9.1. Subdiviziunile organizatorice de bază ale Asociaţiei sunt filialele care realizează aceleaşi direcţii de activitate ale Asociaţiei.

9.2. Filialele se constituie după criteriul teritorial şi se organizează din nu mai puţin de 3 membri. Decizia cu privire la crearea Filialei se adoptă de Consiliul de Administrare.

9.3. Filiala activează în baza regulamentului aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrare. Preşedintele Filialei este numit de Consiliul de Administrare.

9.4. Preşedintele Filialei prezintă pe bază permanentă darea de seamă despre activitatea Filialei Consiliului de Administrare al Asociaţiei.

10.MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE

10.1. Asociaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare în baza deciziei Congresului adoptată în condiţiile stabilite de prezentul Statut.

10.2. Reorganizarea Asociaţiei se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.

10.3. Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.

10.4. Asociaţia poate fi lichidată în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate în cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.

10.5. Autodizolvarea Asociaţiei este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare Asociaţia va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea Asociaţiei se efectuează de către Comisia de lichidare, numită de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi Codul civil.

10.6. Consiliul de Administrare va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanşării lichidării Asociaţiei şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.

10.7. Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.

10.8. Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.

10.9. Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociaţiei şi membrii organelor acesteia şi se transmit altei organizaţii cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite în statut.

10.10. Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociaţiei înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului Asociaţiei.

127212832_3486314664822587_5613315652408
bottom of page